Öğrenim Çıktıları

LISTEN

 

Uluslararası Çalışmalar Lisans Programının Amacı

Program, öğrencilere küresel ölçekte siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri derinlemesine kavrayabilecekleri ve küresel ortam ve işgücü piyasalarında aranan nitelikleri edinmelerini sağlayacak bilgi ve yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, kuvvetli bir ekonomi ve uluslararası ilişkiler altyapısı olan Uluslararası Çalışmalar programı, toplumlar ve kültürlerinin, küresel kurumların ve ülke dış politikalarının ekonomisi ve siyaseti ile daha iyi anlaşılmasını, böylece, mezunlarına günümüzdeki iş koşullarına cevapkar ve esnek kariyer olanakları sağlayacaktır. Program mezunları bir yandan Dışişleri Bakanlığı ve diğer resmi kuruluşlarda, uluslararası bağlantılı sivil toplum örgütlerinde, ve uluslararası kurum ve piyasalarda daha iyi istihdam olanaklarına kavuşacak, diğer yandan da uluslararası ilişkilerden yöneticilik, siyaset bilimleri, sosyoloji ve ekonomiye kadar uzanan geniş bir yelpazede yüksek lisans eğitimlerine en iyi üniversitelerde devam ettirme şanslarını çok arttırmış olacaklardır.

 

Uluslararası Çalışmalar Lisans Programının Çıktıları

Tüm Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:


  1.    Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunları, toplumsal haklar ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek
  2.    Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek
  3.    Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak
  4.    Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek
  5.    Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.


Sosyal Bilimler Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:


 6.      Sosyal ve beşeri bilimler alanında kuramlar, kavramlar ve araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bilgi edinmek.
 7.      Küresel, ulusal ve bölgesel gelişmelerin topluma etkilerini değerlendirmek.
 8.      Çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi değerlendirmeyi bilmek.


Uluslararası Çalışmalar Lisans Programına Özel Çıktılar:


  9.    Küresel olayları uluslararası ilişkiler ve ekonomi perspektiflerinden analiz etmek
10.    Uluslararası ilişkilere dair teorik ve pratik bilgi sergilemek
11.    Yeni oluşan küresel kurumlarda giderek artan kariyer fırsatları için rekabet etmek
12.    Uluslararası politik olayları değerlendirerek uluslararası ilişkilere dair görüş ve pozisyonunu gelişkin sözlü ve yazılı becerilerle ifade etmek


 * Uluslararası Çalışmalar lisans programı detaylı öğrenim çıktıları için tıklayınız.