Course

LISTEN
HIST 434 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) Select Term:
Bu genel Rusya tarihi dersi, Moskova devletinin doğuşundan Birinci Dünya Savaşına kadar olan dönemi kapsar. İlk başta Rusya coğrafyasının anahatları ile nüfusunun kültürel özellikleri üzerinde durulacak; burada, Rus topraklarının Avrasya boyutuna dikkat çekilecektir. Asıl tarihsel anlatım 1450-1598 arası Moskof prensliğiyle başlayacak; ''Kargaşalık Dönemi''ni Romanov hanedanının yükselişinin izlemesiyle devam edecek; bundan sonra Büyük Petro' nun modernleşme hamleleri ve bu reformların siyasal ve sosyal sonuçları üzerinde durulacaktır (1682-1740). Büyük Katerina'nın sürdürdüğü ''aydınlanma reformculuğu'' politikaları (1762-1796) incelenirken, gerek Polonya ve gerekse Osmanlı imparatoluğuna yönelik Rus yayılmacılığı üzerinde olduğu kadar, Pugaçev İsyanı (1773-1775) gibi popüler reaksiyonlar üzerinde de durulacaktır. 1801-1855 arasına gelince, Napolyon savaşları (1805-1815) ve etkileri, otokratik muhafazakârlık, Kırım Savaşı (1853-1856) gibi önemli olay ve süreçler tek tek irdelenecek; 19. yüzyılın ikinci yarısında ise dikkatler serflerin azad edilmesi (1860), diğer idarî reformlar, Orta Asya ve uzak doğu'da yayılma ile elele giden ekonomik kalkınma, nihayet devrimci bir muhalefetin doğuşu üzerinde yoğunlaşacaktır. Çalkantılı 1890-1914 dönemi hızlı sanayileşme, genel yoksulluk, popüler hoşnutsuzluk, Rus-Japon harbinde yenilgi ve ardından 1905 devriminin patlak vermesi açısından değerlendirilecek; dersin son haftaları Birinci Dünya savaşından 1917 Şubat ve Ekim devrimlerine giden yola ayrılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -