Course

LISTEN
POLS 440 Türkiye Büyükşehirlerinde Yönetişim Select Term:
Dersin başında, dünyadaki çeşitli büyükşehirlerdeki değişim ele alınacak ve bir kuramsal çerçeve geliştirmeye yönelik kilit kavramlar irdelenecektir. Daha sonra, Türkiye'deki büyükşehirlerin evrimi tartışılacak ve merkezi hükümetle ilişkiler, hizmet sunumları ve katılımcı mekanizmalar konu edilecektir. Metropoliten alandaki çeşitli 'aktörler'; yenilikçi işbirliği ve ortaklık türleri; yeni denetim ve 'hesap verme' biçimleri, kentsel yönetişim kavramı çerçevesinde ele alınacaktır. Daha sonra, Türk büyükşehirleri birer karar alma merkezi olarak irdelenecek ve kentsel kaynakların dağıtımındaki rolleri değerlendirilecektir. Kentsel politikanın kurumları, süreçleri ve kentsel çatışma ile bunun kaynakları tartışma konusu yapılacaktır. Dersin sonunda, değişik siyasal ve yönetimsel ilişkiler ilintilendirilerek Türk metropollerinin başlıca sorun-alanları ve olası çözümler üzerinde durulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -