Course

LISTEN
PHIL 425 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası Select Term:
Bu dersin amacı, Avrupa'daki hümanizm geleneğini (Vico, 19. yüzyıl tarihselciliği, 20. yüzyıl filolojisi), özellikle bu geleneğin Şarkiyatçılık öncesi ve sonrasında Edward Said tarafından tekrar aktive edilişine odaklanarak irdelemektir. Bu yolla 20. yüzyılda hümanist felsefenin konumu ve anti-hümanist düşünce (örn. Nietzsche, Foucault, Derrida) üzerine gözlemlerde bulunma fırsatı doğacak, geçtiğimiz iki yüzyıla ait filoloji projesinin genel bir eleştirisinin gerekliliği vurgulanacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -