Course

LISTEN
IR 391 Uluslararası Ekonomi Politikası Select Term:
Bu ders uluslararası düzeyde siyaset ve ekonomi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Uluslararası ekonomi politik (UEP) piyasalarla siyasetin kesişiminde yer alır. Küresel düzeyde ekonomik ve siyasi bağlantıların yapısının analiz edildiği bu derste, devletler, çokuluslu ve yerel kurum ve organizasyonlarla sivil aktörlerin UEP´nin önde gelen süreçlerinin şekillenmesinde oynadiklari roller ele alınacaktır. Dersin temel amacı öğrencileri günümüzdeki UEP çalışmaları bağlamındaki kuramsal yaklaşımlar tartışmalar ve ampirik konularla tanıştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, önce UEP alanındaki kuramsal yaklaşımlar tartışılacaktır. Daha sonra, bu kuramsal yaklaşım ve tartışmaların ışığı altında güncel ampirik konular ele alınacaktır. Uluslararası para ilişkileri, ticaret ve sermaye hareketleri, küreselleşme ve bölgeselleşme süreçleri incelenecek konular arasındadır. Genel olarak, bu ders öğrencilerin UEP alanında kuramsal bilgi ve analitik becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -