Course

LISTEN
HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Select Term:
HIST 192 dersi bugün Türkiye Cumhuriyeti olan coğrafya ve onun üzerinde yaşamış insan topluluklarının geçmişi ile bugün arasındaki tarihsel ilişkiyi akademik bir perspektiften ele almayı hedefler. Devamı olduğu HIST 191 dersini içerik ve kronoloji olarak tamamlayıcı bir yapıda düzenlenmiş olan bu ders I. Dünya Savaşı’ndan 2020’lere kadar uzanan bir zaman aralığında Türkiye Cumhuriyeti tarihine şekil vermiş başlıca dönüm noktalarını tematik bir düzlemde ele alır. Her ne kadar dersin merkezinde modern Türkiye tarihi var ise de, HIST 192 dersi İnsanlık Tarihi, Siyaset Bilimi, Ekonomi ve Sosyoloji gibi başka disiplinlerin, farklı sosyal ve beşeri bilimlerin birikimlerine de referanslar vererek ilerleyen disiplinler arası bir kurguya sahiptir. Buna ilaveten, HIST 192 dersi ele aldığı temalar ve çizdiği kronolojik çerçeve itibarıyla TLL 102 dersi ile belli bir eşgüdüm içerisinde ilerler. Bu sayede öğrencilere HIST 192’de karşılaştıkları konularla TLL 102 dersinde okudukları edebiyat eserlerini ilişkilendirme fırsatı sunar. Son olarak, HIST 192 dersi akademik okuryazarlık, kaynaklara eleştirel bakış ve olgu doğrulamaya dair temel becerileri dersin içeriği ile birlikte öğretmeyi hedefler.
SU Credits : 2.000
ECTS Credit : 3.000
Prerequisite : -
Corequisite : -