Course

LISTEN
GEN 385 Göçler ve Aile Select Term:
Bu ders sınıraşan insan hareketliliklerinin ve devletlerin göç denetim politikalarının yakın ilişkileri ve aile oluşumlarını nasıl şekillendirdiğini ve değiştirdiğini ele alır. Diğer bir deyişle, devletlerin göç politikaları yoluyla ne çeşit aileler kurulmasına imkan tanıdığını ve ne çeşit ailelerin dağılmasına neden olduğunu sorgular. Bu bağlamda evlilik kurumuna ve üreme süreçlerine (çocuk sahibi olma ve çocuk bakma dahil) odaklanır. Ders boyunca farklı ülkelerden aile birleşimi ve aile ayrılması örnekleri üzerinden kimlerin aile hakkına erişebildiği incelenir. İşlenecek konular şunları kapsar: göçmenlerin üremesinin yönetilmesi, farklı göç statülerinden bireylere sahip ailelerin işleyişi, ulusötesi ailelerin karşılaştıkları zorluklar ve inşa ettikleri bakım rejimleri, göç politikası yapımında farklı çocuk kategorilerinin (örn. geride-bırakılmış, refakatsiz ve evlat edinilmiş) yeri. Bu konuları işlemekteki ana hedef ulusötesi göçün ve devletlerin buna verdikleri karşılığın aile kurmanın cinsiyetlendirilmiş normlarını nasıl bozduğunu, desteklediğini ya da yeniden düzenlediğini daha iyi anlamaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -