Course

LISTEN
SPS 485 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları Select Term:
Önce sömürgesizleşme ve ardından Soğuk Savaşın sonu, yeni uluslararası nüfus hareketlerini beraberinde getirdi. Kitlesel göç ve mülteci dalgalarının arttırdığı ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmalar, Avrupa'nın en istikrarlı ve hoşgörülü demokrasilerini bile saran yeni etnik ve dinî ötekileştirme sorunlarını besler oldu. Öte yandan Türkiye'nin AB süreci, çok-etnili Osmanlı imparatorluğundan Balkan, Kafkas ve Orta Doğu ulus-devletlerine geçiş süreçlerinden devralınmış bir dizi azınlık sorununu yeniden gündeme getiriyor. Bu sorunlar nelerdir? Hangi grupları kapsıyor? Gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde, çoğunluk ve azınlık grupları arasındaki ilişkiye, dil, din ve kültür hakları nasıl uygulanabilir? Etnik, dinî veya kültürel çeşitlilik, nasıl ve ne ölçüde, ortak bir değer haline getirilebilir? SPS 485, bu gibi tarihsel ve güncel konuların irdelenmesini amaçlamakta. Bu derse, ek bazı yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla, lisansüstü düzeyde kaydolma olanağı için, bkz HIST 585.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -