Course

LISTEN
SPS 311 Araştırma Teknikleri I Select Term:
Toplumsal araştırmacıların kullandıkları istatistiksel yöntem ve tekniklerin ele alındığı bu derste verilerin özetlenmesi ve hipotez sınaması konuları işlenmektedir. Diğer konular veri toplama, örneklem, ölçüm, dağılımlar, çapraz-tablolama, ölçekleme, olasılık, korelasyon/regrasyon ve parametrik-olmayan sınamadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : -
Corequisite :