Course

LISTEN
SPS 211 Disiplinler ve Söylemleri Select Term:
Sosyal bilimlerin kökenlerine, farklılaşmamasına ve özgül söylemlerine toplu bir "birleşik alan" yaklaşımı. İdiografik (tikeli arayan) bir uğraşı olarak Tarih. Nomotetik (evrensel yasa koyucu) disiplinler olarak Ekonomi, Sosyoloji ve Siyaset Biliminin billurlaşması. Avrupa merkezcilik ve Doğu-Avrupacı, Balkancı, Doğu-Bilimci, İslam Bilimci uzantıları. "İlkel halkların" Antropoloji, Arkeoloji ve imparatorluk olgusu. Bilişsel kategorilerimizin toplumsal ve tarihsel olarak inşa edilmişliği. Karakteristik söylem ve pratiklerin incelenmesi: Bir akademik disiplin aracılığıyla/içinden "bilme"nin anlamı. Tipik prosedürler, veri/kanıt kavramları, temel ilkeler, tümden gelimci veya tümevarımcı epistemolojiler, "biriktirme kültürleri". 20. Yüzyıl sonlarında "sosyal bilimleri açma" çağrıları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -