Course

LISTEN
HIST 462 Osmanlı Reform Hareketleri II : Siyasal ve Toplumsal Reformlar (1839-1918) Select Term:
Günümüz Türkiye'sinde halen varlığını sürdüren düşünsel ve toplumsal sorunların kökenlerini 19. yüzyıl Osmanlı döneminde bulmak mümkündür. Söz konusu yüzyılda eski ile yeni, reformlar ile reform karşıtlığı karşı karşıya gelmiş, hem karışmış hem boyölçüşmüştü. Esasen bu sırada Osmanlı İmparatorluğu bir dizi savaşla ve dağılma sürecinin getirdiği krizlerle sarsılmaktaydı. Reformcu bürokratlar dağılma sürecini durdurmak amacıyla bir dizi önleme başvuruyor; aydınlar ise otoriter reformlara şiddetle karşı çıkıyorlardı. Osmanlı devletinin geleceğine ilişkin tartışmalar özellikle İkinci Meşrutiyet döneminin ilk dört yılında (1908-1912), yani siyasal özgürlüğün nisbeten geniş olduğu bir devrede, dikkate değer bir düşünsel zenginliğe kavuştu. Ancak bu serbest tartışma ortamı İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin askeri diktatörlüğüyle (1913-1918) birlikte kesintiye uğradı. Öyle veya böyle, bu ''uzun 19. yüzyıl'' Türk modernleşmesinin kurumsal temellerinin atıldığı bir dönem oldu. Bu dersin amacı son Osmanlı yüzyılındaki reform akımları ve düşüncelerinin tanıtılması ve tahlil edilmesidir. Tanzimat çağının devlet adamları, 1860 ve 70'lerin muhalif aydınları, Abdülhamid mutlakiyetinin muhafazakâr düşüncesi ve son Osmanlı onyıllarının (1889-1918) Jön Türk reformcu fikriyatı bu açıdan değerlendirilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -