Course

LISTEN
HIST 433 Ortaçağ Avrupası'nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi Select Term:
Öğrenciyi gerek Avrupa Ortaçağının ana çizgileri ve bazı temel sorunlarıyla, gerekse bir dizi ünlü Ortaçağ tarihçisinin eserleri ve fikirleriyle tanıştırmayı amaçlayan bu giriş dersinde ele alınacak konulardan bazıları şunlardır: Rönesans ve Aydınlanma düşüncesinde, Ortaçağın Avrupa-merkezli bir dönemleme içine oturtulması. İlkçağ ve ortaçağ uygarlıkları arasında karşılaştırmalar. Bir köylü toplumu (ya da vergisel toplum) örneği olarak Ortaçağ Avrupası. Krallık ve lordluk (ya da toprak beyliği); sınıfların oluşumu ve devletin oluşumu. Manor örgütlenmesine ve serfliğe geçiş patikaları. Fiyef dağıtımı : belirleyicileri ve örüntüleri. Eski sosyal sınıfların, yeni sınıflar içinde harmanlanması. Özel lordluğun yükselişini hızlandıran etmenler. Ortaçağ toplumunun tanımlanmasında Kilisenin ve devletin rolü. "Feodalizm" tartışmaları; Avrupa feodalizmi ile Osmanlı timar sistemi arasında karşılaştırmalar. Yüksek ve Geç Ortaçağ tarihinin süreç ve problemleri. Ticaret ve kentler. Rant biçimlerinin dönüşümü. "Feodal" monarşilerden "ulusal" monarşilere : devlet iktidarının yeniden yükselmesi.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -